Назив песме: Четири жива четника

Назив касете: СРПСКЕ БАРИКАДЕ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

У Крајини сваки Србин сања,
јуначине љутога Змијања,
?????
?????

Још четири четника на Мањачи стоје,
и последње дане титоизму броје

Ој Виљуси, село моје мило,
ту је Душан Бисерчић, огњило,
Кук Бајића, Голубовац страна,
штитили су Србе од душмана

Још четири четника на Мањачи стоје,
и последње дане титоизму броје

Четри пуцња Ковачевић Гавре,
и цар гора, Пантелићу Бране,
до јунака Пере Младовића,
и сокола Лазе Ђуричића

Још четири четника на Мањачи стоје,
и последње дане титоизму броје

???
оно Вучић Радановић блиста,
Трифуновић Митар са зубима,
газио је живот душманима

Још четири четника на Мањачи стоје,
и последње дане титоизму броје

Кад Лазичић Мићан бој означи,
???
севну сабља од Вулин Новака,
барјактара четничког барјака

Још четири четника на Мањачи стоје,
и последње дане титоизму броје

Сетимо се браћо још стричића,
Грабовице, Клисине Кочића,
Спасовине, дичне Стражбенице,
где не рађа мајка издајицеSerbian latin:

U Krajini svaki Srbin sanja,
junačine ljutoga Zmijanja,
?????
?????

Još četiri četnika na Manjači stoje,
i poslednje dane titoizmu broje

Oj Viljusi, selo moje milo,
tu je Dušan Biserčić, ognjilo,
Kuk Bajića, Golubovac strana,
štitili su Srbe od dušmana

Još četiri četnika na Manjači stoje,
i poslednje dane titoizmu broje

Četri pucnja Kovačević Gavre,
i car gora, Panteliću Brane,
do junaka Pere Mladovića,
i sokola Laze Đuričića

Još četiri četnika na Manjači stoje,
i poslednje dane titoizmu broje

???
ono Vučić Radanović blista,
Trifunović Mitar sa zubima,
gazio je život dušmanima

Još četiri četnika na Manjači stoje,
i poslednje dane titoizmu broje

Kad Lazičić Mićan boj označi,
???
sevnu sablja od Vulin Novaka,
barjaktara četničkog barjaka

Još četiri četnika na Manjači stoje,
i poslednje dane titoizmu broje

Setimo se braćo još stričića,
Grabovice, Klisine Kočića,
Spasovine, dične Stražbenice,
gde ne rađa majka izdajice

ENGLISH