Јефимија Ђиновић - Јечам жњела Косовка девојка

Текст песме:

Јечам жњела Косовка девојка,
јечам жњела, мајчице, Косовка девојка

Jечам жито, семе племенито,
јечам жито, мајчице, семе племенито

Витешки те коњи позобали,
витешки те, мајчице, коњи позобали

Врани коњи славне српске војске,
врани коњи, мајчице, славне српске војске

Кад се војска на Косово врати,
кад се војска, мајчице, на Косово врати

И напоји коње на Ситници,
и напоји, мајчице, коње на Ситници

И пројезди про Газиместана,
и пројезди, мајчице, про Газиместана

И дојезди до славних Дечана,
и дојезди, мајчице, до славних Дечана

И до царске лавре Грачанице,
и до царске, мајчице, лавре Грачанице

И до Бара Светог Владимира,
и до Бара, мајчице, Светог Владимира

Подгорице, града Немањина,
Подгорице, мајчице, града Немањина

И до Куча, Марка Миљанова,
и до Куча, мајчице, Марка Миљанова,

И Призрена града царевога,
и Призрена, мајчице, града царевога

Све у славу Бога великога,
све у славу, мајчице, Бога великога

И часнога Крста Христовога,
и часнога, мајчице, Крста ХристовогаLatinica:

Ječam žnjela Kosovka devojka,
ječam žnjela, majčice, Kosovka devojka

Ječam žito, seme plemenito,
ječam žito, majčice, seme plemenito

Viteški te konji pozobali,
viteški te, majčice, konji pozobali

Vrani konji slavne srpske vojske,
vrani konji, majčice, slavne srpske vojske

Kad se vojska na Kosovo vrati,
kad se vojska, majčice, na Kosovo vrati

I napoji konje na Sitnici,
i napoji, majčice, konje na Sitnici

I projezdi pro Gazimestana,
i projezdi, majčice, pro Gazimestana

I dojezdi do slavnih Dečana,
i dojezdi, majčice, do slavnih Dečana

I do carske lavre Gračanice,
i do carske, majčice, lavre Gračanice

I do Bara Svetog Vladimira,
i do Bara, majčice, Svetog Vladimira

Podgorice, grada Nemanjina,
Podgorice, majčice, grada Nemanjina

I do Kuča, Marka Miljanova,
i do Kuča, majčice, Marka Miljanova,

I Prizrena grada carevoga,
i Prizrena, majčice, grada carevoga

Sve u slavu Boga velikoga,
sve u slavu, majčice, Boga velikoga

I časnoga Krsta Hristovoga,
i časnoga, majčice, Krsta Hristovoga