Песма јунака са Кошара

Текст песме:

Једне ноћи хладне, зима кад је била,
Српкиња је мајка чекала свог сина

Чекала је сина, молила се Богу,
с Кошара да дође, донесе слободу

Ал’ уместо њега, писмо јој је стигло,
од сина јунака и на ноге дигло

С овог боја мајко повратка ми нема,
ко Кошаре чува зна да зло се спрема

Ја ти мајко жив се вратит’ кући нећу,
и сад већ у цркви запали ми свећу

Да Бог мени покој с јунацима пода,
скупом ценом мајко плаћа се слобода

А сина мог учи и ово му кажи,
твој је отац сине на небеској стражи

Тамо где је Лазар своју главу дао,
на Космету светом и тата је пао

Па је сада сине крај Милоша стао,
а Христос му одмах царство вечно дао

Ко не памти подвиг с Кошара јунака,
нек’ га стигне клетва косовских јунакаLatinica:

Jedne noći hladne, zima kad je bila,
Srpkinja je majka čekala svog sina

Čekala je sina, molila se Bogu,
s Košara da dođe, donese slobodu

Al’ umesto njega, pismo joj je stiglo,
od sina junaka i na noge diglo

S ovog boja majko povratka mi nema,
ko Košare čuva zna da zlo se sprema

Ja ti majko živ se vratit’ kući neću,
i sad već u crkvi zapali mi sveću

Da Bog meni pokoj s junacima poda,
skupom cenom majko plaća se sloboda

A sina mog uči i ovo mu kaži,
tvoj je otac sine na nebeskoj straži

Tamo gde je Lazar svoju glavu dao,
na Kosmetu svetom i tata je pao

Pa je sada sine kraj Miloša stao,
a Hristos mu odmah carstvo večno dao

Ko ne pamti podvig s Košara junaka,
nek’ ga stigne kletva kosovskih junaka