Вила са Кошара

Текст песме:

Крвав месец врх Кошара, гробнице га српске скриле,
језним ехом мрак дамара и јецајем горске виле

Смртним ропцем шума збори: Вратите се браћо мила,
зар вам мушки рс не кори посестрима ваша вила

Одсекли јој пси увојке, сустигла је мрска хајка,
ал’ се не да зор ђевојка, нагоркиња наша мајка

Но крстаче ове стражи и аманет витезова,
јуначке им ране блажи старом пјесмом са Косова

Тихо тужи и запева, ненавикла на окове,
к’о Косовка, негда, дјева, мртву браћу пјесмом зове:

Вратите се соколови, вратите се мени амо,
траже од нас прађедови, да душмане ишћерамо,
вратите се див јунаци, почивати не смијете,
треба јарам да се збаци и да опет погинете

Нема Космет ко да брани, трулије су њине кости,
дижите се опјевани, а њима нек’ Бог опрости,
они мртви свијетом ходе, нијесу ни били живи,
‘ајде браћо, устај роде, јуриш соколови сиви!Latinica:

Krvav mesec vrh Košara, grobnice ga srpske skrile,
jeznim ehom mrak damara i jecajem gorske vile

Smrtnim ropcem šuma zbori: Vratite se braćo mila,
zar vam muški rs ne kori posestrima vaša vila

Odsekli joj psi uvojke, sustigla je mrska hajka,
al’ se ne da zor đevojka, nagorkinja naša majka

No krstače ove straži i amanet vitezova,
junačke im rane blaži starom pjesmom sa Kosova

Tiho tuži i zapeva, nenavikla na okove,
k’o Kosovka, negda, djeva, mrtvu braću pjesmom zove:

Vratite se sokolovi, vratite se meni amo,
traže od nas prađedovi, da dušmane išćeramo,
vratite se div junaci, počivati ne smijete,
treba jaram da se zbaci i da opet poginete

Nema Kosmet ko da brani, trulije su njine kosti,
dižite se opjevani, a njima nek’ Bog oprosti,
oni mrtvi svijetom hode, nijesu ni bili živi,
‘ajde braćo, ustaj rode, juriš sokolovi sivi!